Voorwaarden deelname workshops Mark Leeman Fotografie

1. Inschrijving

 1. Inschrijving in een workshop dient te worden gedaan door invullen en versturen van het inschrijfformulier op de website, of een toegezonden aanmeldings formulier. De inschrijving is pas definitief bij invullen van alle gegevens en nadat het volledig deelname bedrag is voldaan.
 2. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst geplaatst tot het maximaal aantal deelnemers per workshop.
 3. Door inschrijving bij een workshop van Mark Leeman Fotografie verklaart de deelnemer dat hij of zij akkoord gaat met de voorwaarden workshops Mark Leeman Fotografie.

2. Betaling

Het volledige deelname bedrag dient uiterlijk 14 kalender dagen voor aanvang van de workshop te zijn voldaan via overschrijving. Indien men later dan 14 kalender dagen voor aanvang heeft ingeschreven, dient het volledige deelname bedrag uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang te zijn voldaan.

3. Annulering door de deelnemer

 1. Indien de deelnemer zich afmeld voor een workshop gelden de volgende regelingen:
  • De deelnemer kan zich tot uiterlijk 14 kalender dagen voor aanvang van de workshop kostenloos afmelden voor deelname. Indien de betaling van het deelname bedrag reeds is voldaan, zal dit volledig worden gerestitueerd.
  • Bij afmelding binnen 14 tot 7 kalender dagen voor aanvang van de workshop, zal 50% hiervan gerestitueerd worden.
  • Bij annulering binnen 7 kalender dagen voor aanvang van de workshop of niet verschijnen op de workshop zelf kan geen deelname geld gerestitueerd worden.
 2. Afmelden voor een workshop dient schriftelijk (bij voorkeur via email) te gebeuren.

4. Annulering en wijzigingen door de organisatie

 1. Indien door overmacht de docent niet aanwezig kan zijn, heeft de organisatie het recht een vervanger aan te stellen.
 2. Indien overname door een andere docent niet mogelijk is, wordt de workshop verplaatst naar een andere datum. De deelnemer heeft hierbij het recht op kostenloos afmelden voor de betreffende workshop.
 3. Indien het bij sub b. gaat om een les uit een reeks, zoals bij meerdaagse workshops, gaat de afhandeling als volgt:
  • De lessen schuiven door naar de reeds geplande datums.
  • Om de uitgevallen dag te compenseren, zal na de laatste reeds geplande datum een extra les gepland worden.
  • Indien de deelnemer zich voor deze extra dag afmeld, zal alleen een deel van het deelnemersgeld gerestituteerd worden.
  • De grootte van dit deel is naar rato van het aantal lessen dat de workshop niet als gepland doorgang kon hebben.
 4. Indien de workshop (al dan niet gedeeltelijk) in de buitenlucht plaats vind, kan bij zeer slecht en/of gevaarlijk weer door de organisatie besloten worden dat de workshop wordt verplaatst. De deelnemer heeft in dit geval het recht om kostenloos voor de workshop af te melden.
 5. Bij onvoldoende animo behoud Mark Leeman Fotografie het recht om de workshop te verplaatsen naar een andere datum, of om te annuleren. De deelnemer heeft het recht om kostenloos voor de workshop af te melden.
 6. Mark Leeman Fotografie behoud zich het recht om, vooraf of tijdens de workshop, inhoudelijke of organisatorische wijzigingen aan te brengen.
 7. Bij kostenloze afmelding zal enkel het volledige deelnemersbedrag worden gerestitueerd. Andere kosten dan het deelnemersbedrag kunnen niet aan de deelnemer worden vergoed.

5. Gedragingen deelnemer

De deelnemer dient zich tijdens de workshops volgens de algemene normen en waarden te gedragen. Indien naar inzicht van de organisatie de deelnemer zich niet naar behoren gedraagd, heeft de organisatie het recht de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname, zonder vergoeding van enige kosten.

6. Aansprakelijkheid

 1. Het deelnemen aan de workshops is geheel op eigen risico. Mark Leeman Fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade welke is ontstaan door, of verband houd met deelname aan een van de workshops, tenzij aan Mark Leeman Fotografie opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Als Mark Leeman fotografie ondanks het in lid a. bepaalde toch aansprakelijk is, zal dit beperkt zijn tot maximaal het deelnemers bedrag.
 3. Op alle diensten en activiteiten van Mark Leeman Fotografie is het Nederlands recht van toepassing.

7. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Op al het lesmateriaal heersen intellectuele eigendomsrechten, welke in het bezit zijn van Mark Leeman Fotografie.
 2. Het dupliceren van lesmateriaal en/of beschikbaarstellen hiervan aan derden is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van Mark Leeman Fotografie.
 3. Tijdens de cursus kan beeldmateriaal gemaakt worden waarop deelnemers op herkenbare wijze afgebeeld zijn. Mark Leeman Fotografie behoud zich het recht om dit beeldmateriaal al dan niet met commerciƫle doeleinden te publiceren.

8. Software

Indien er door de deelnemer zelf meegebrachte computerapparatuur gebruikt wordt is Mark Leeman Fotografie is niet verantwoordelijk voor de licentie geldigheid van de door de deelnemer gebruikte software.

9. Persoonsgegevens

De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt door Mark Leeman Fotografie en zullen nooit beschikbaar gesteld worden aan derden.

COPYRIGHT © MARK LEEMAN